ฉลองเปิดตัว ลด 10% ทั้งเว็บ ทุกคัน ทุกประเทศ

ประกันของเรา
บทความ
ทำไมต้อง gettgo

ข้อตกลง และเงื่อนไข

บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านที่เข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ www.gettgo.com นั้น ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เพราะฉะนั้นท่านโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดด้วย หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที

 

ขั้นตอนการทำงานผ่านเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ของบริษัทมีขึ้นเพื่อเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีหลากหลายในประเทศไทยที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทย โดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย หรือ ผู้รับประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และ/หรือตัวกลางคนกลางประกันภัยอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด” หรือ “ผู้รับประกันภัย”) ในประเทศไทยซึ่งจัดหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบราคาของผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยเพราะมีบริษัทประกันภัยหรือตัวกลางคนกลางประกันที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะรวบรวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทได้ ท่านจึงไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในกรณีที่ท่านสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัย และท่านได้ใส่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามดังที่บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว เว็บไซต์จะทำการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านเลือก และจะแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัยที่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามที่ท่านเลือกซึ่งมีราคาสอดคล้องกัน และหากท่านยังประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เว็บไซต์จะมีทางเลือกให้คลิก “สั่งซื้อ” สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้ และเมื่อท่านเลือกที่จะคลิก “สั่งซื้อ” ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง ท่านก็จะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหลังจากบันทึกเสร็จท่านสามารถทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

 

ท่านต้องรับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้ด้วย

  • จะใช้เว็บไซต์ของบริษัทในนามบุคคล ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
  • กรณีท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือหากท่านยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประการอื่น หรือข้อมูลอื่นๆให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่าน(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) โดยจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีของท่านให้กับบุคคลอื่น
  • จะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย
  • จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัท หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท

 

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทมานั้นจะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ด้วย

 

ความคุ้มครองข้อมูลบริษัท

บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวง ตลอดจนรูปภาพทั้งหมดของบริษัท ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านที่ใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น ท่านจะไม่ใช้ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิ้งค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพ แพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ควรทราบ

แม้บริษัทยังไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯเหล่านี้ บริษัทจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ จะไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิดังกล่าวในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาใช้บังคับไม่ได้ หรือด้วยประการอื่นใด จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังคงมีผลสมบูรณ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัทและจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือการใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

 

กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท และหากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊