ประกันของเรา
บทความ
ทำไมต้อง gettgo

ประกันไวรัส Covid-19 เบี้ย 500 ตรวจเจอ จ่าย 50,000 ชดเชยรายได้ 50 วัน!คลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลซื้อประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยได้เลยค่ะ
 


เงื่อนไขการรับประกันของเอเชียประกันภัย
 

  1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี
  2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อมาก่อนทำประกันภัย
  3. ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
  4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ 
  5. การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
  6. ในกรณีที่กลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง 9 ประเทศตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี อิหร่าน จะสามารถทำประกันโควิด-19 แผน COVID 500 ได้หลังระยะเฝ้าระวัง 14 วัน โดยเริ่มนับหลังจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
  7. มีระยะรอคอย 14 วัน


หากท่านที่ได้รับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ และต้องการเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันโควิด-19 เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ตามแผนที่ท่านซื้อดังต่อไปนี้

รวมทุกคำถามน่ารู้ก่อนซื้อประกันไวรัสโควิด-19 จากเอเชียประกันภัย 

Q : ใครที่สามารถทำประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยได้บ้าง?

A : ผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีการติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการทำประกัน

Q : ซื้อแล้วจะได้รับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 (Covid-19) ภายในระยะเวลากี่วัน?

A : ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาพิจารณารับประกันภัยแล้วครับ

Q : ประกันโควิด-19 (Covid-19) มีระยะรอคอย หรือไม่ และรอคอยกี่วัน?

A : มีระยะรอคอย 14 วันครับ โดยนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก 

Q : ระยะรอคอย คืออะไร?

A : ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

Q : ภาวะโคม่า คืออะไร?

A : ภาวะที่สลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบว่ามีลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ 

  1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชม.
  3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

Q : ประกันโควิด-19 (Covid-19) คุ้มครองในระยะเวลาเท่าใด?

A : มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ครับ นับตั้งแต่วันที่รับประกัน

Q : มีอาชีพใดหรือไม่ที่ไม่สามารถทำประกันโควิด-19 ได้?

A : ไม่มีครับ สามารถทำประกันโควิด-19 ได้ทุกอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยงก็ทำได้ครับ เช่น แพทย์ หมอฟัน พยาบาล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณครู พนักงานส่งของ นักบิน พนักงานเก็บเงิน พนักงานในบริษัทเกี่ยวกับทัวร์ และสถานที่ท่องเที่ยว ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ

Q : ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่?

A : สามารถซื้อได้ครับ โดยจำกัดไม่เกิน 2 กรมธรรม์ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนครับ   

Q : หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19  บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร?

A : สามารถเรียกค่าสินไหมจากเอเชียประกันภัยได้ โดยใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลภายในประเทศไทยเท่านั้นครับ และทางบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Q : กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยเขียนว่า “ประกันอุบัติเหตุและประกันโควิด-19” หากมีการตรวจพบว่าเป็นผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็น positive (+) ซึ่งหมายความว่าติดไวรัสโควิด-19 แล้ว ต้องเกิดอุบัติเหตุรวมด้วยหรือไม่บริษัทถึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์?

A : ไม่จำเป็นครับ ในกรณีที่คุณลูกค้าซื้อแผนเอเชียประกันภัย แผน 1-3 เมื่อติดเชื้อโควิด-19 สามารถเคลมได้ตามปกติ แม้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นร่วมด้วยครับ

Q : ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่?

A : สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

Q : กรณีมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการรักษาโรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง ,โรคหลอดเลือดในสมอง จะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

A : สามารถทำประกันโควิด-19 ได้ครับ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

Q : ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

A : ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

Q : ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่?

A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

Q : หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกัน Covid-19 หรือไม่?

A : ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

Q : หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกัน Covid-19 เพิ่มเติมหรือไม่?

A : ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม จากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

Q : กรณีที่มีการเดินทางกลับจากต่างประเทศสามารถทำประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยได้หรือไม่?

A : สามารถทำได้ครับ ในกรณีที่กลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี อิหร่าน จะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หลังระยะเฝ้าระวัง 14 วันและเริ่มนับหลังจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยครับ

Q : ประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินชดเชยรายได้อย่างไร?

A : หากมีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทย ประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัย มีค่าชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวให้ สูงสุด 50 วันโดย แผน COVID 500 ชดเชยวันละ 1,000 บาท หรือสูงสุด 50,000 บาท

Q : สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดได้บ้างที่จะสามารถขอรับค่าทดแทนสินไหมได้?

A : สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้นครับ

Q : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ที่ไม่พบในคำถามข้างต้น ติดต่อได้ที่ไหน?

A : เพียงคลิกที่นี่ สามารถส่งคำถาม หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับประกันโควิด-19 เข้ามาได้เลยค่ะ

บทความที่คุณอาจสนใจ

เมื่อไวรัสโควิด-19 แพร่ผ่านละอองน้ำในอากาศได้ ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
ห่างกันสักพัก...​ เมื่อนายกประกาศเคอร์ฟิว เราจะอยู่บ้านอย่างไร ให้ไกลโรค
กินเจนี้ กินอะไรดี 10 อาหารเจเมนูแนะนำที่ทำให้กินเจ ไม่จำเจ
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊